Stypendystki/Stypendyści 2011/12


Nazwisko Imię

Tytuł rozprawy doktorskiej

Bajek Agata

Zastosowanie kompleksów rutenu jako katalizatorów w reakcjach metatezy olefin

Bar Wojciech

Multidyscyplinarny system projektowania i optymalizacji turbin silników lotniczych na etapie projektu wstępnego

Baran Małgorzata

Metoda Dynamiki Systemów i jej wykorzystanie w procesie sterowania podstawowymi procesami działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego

Bester Karol

Funkcjonalizowane żywice polimerowe jako podstawa prekatalizatorów palladowych dla reakcji krzyżowego sprzęgania

Borkowski Mariusz

Ocena efektywności metod brzegowych w analizie parametrów resztkowych struktur planarnych

Boryczko Krzysztof

Zastosowanie drzew logicznych do analizy bezpieczeństwa systemów zbiorowego zaopatrzania w wodę

Broda Daniel

Badanie zdolności szczepów drożdży z nadprodukcją flawocytochromów- produktów  genów CYB2 i DLD1 – do detoksykacji chromianu i D-mleczanu

Piekło Barbara

Wpływ dodatku liści Stevia Rebaudiana do diety na wybrane parametry biochemiczne szczurów doświadczalnych

Buniowska Magdalena

Wpływ przetwarzania za pomocą wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na czynne biologicznie związki preparatów owocowych

Derbisz Jakub

Struktury dostępu i kryptosystemy oparte na krzywych eliptycznych

Filipowicz Aleksandra

Zastosowanie dendrymerów typu poliamidoaminowego jako transdermalnych nośników witamin

Gajdek Agata

Tereny zabaw dla dzieci

Gajecki Leszek

Modelownie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb budowy systemu rozpoznawania mowy klasy LVCSR

Gierczak Beata

Benchmarking a poprawa jakości usług przewozowych w powietrznym transporcie turystycznym

Gmyz Radosław

Wpływ rodzaju układu wspomagania mechanizmu hamulcowego na zużycie energi

Gutkowska Barbara

Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego

Kania Ewelina

Reakcje kwasu barbiturowego z glicydolem

Kawalec Hubert

Społeczne aspekty marki miejsca

Kmiotek Małgorzata

Wpływ geometrii przeszkody na przepływ w mikrokanałach urządzeń technicznych

Kordos Adrian

Modelownie hydrodynamiki i transportu masy w kolumnach chromatograficznych metody dynamiki molekularnej

Kordos Damian

Synteza algorytmów sterowania samolotem bezzałogowym

Koś Karolina

Właściwości geotechniczne osadów dennych zbiorników zaporowych w aspekcie ich wykorzystania do celów budownictwa ziemnego

Kraska Beata

Obrona odcinka

Krzeszowski Tomasz

Śledzenie ruchu postaci ludzkiej w systemie wielokamerowym

Lew Krzysztof

Opracowanie kryteriów doboru paliw do specyfiki napędów wykorzystywanych w komunikacji miejskiej

Lewicka-Chomont Aneta

Wyniki zastosowania terapii łączonej u pacjentów z wysiekową

Machlarz Rafał

Oksybiodegradacja poliolefin

Macnar Katarzyna

Badania nad grzybami wywołującymi brunatną zgniliznę owoców drzew ziarnkowych i brunatną zgniliznę owoców drzew pestkowych

Macnar Kazimierz

Badania wpływu składu i właściwości odpadów wiertniczych na dobór technologii recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia

Makarska Anetta

Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim

Matkiewicz Katarzyna

Immobilizacja chiralnych kompleksów kobaltu i manganu na nośnikach polimerowych i ich zastosowanie w katalizie asymetrycznej

Mazur-Pączka Anna

Zróżnicowanie w obrębie populacji dżdżownic (Lumbricidae) wybranych terenów naturalnych i antropogenicznych

Mierzwińska Liliana

Kierunki doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim z uwzględnieniem wartości organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach

Nizioł Joanna

Borowe pochodne nukleozydów i nukleotydów

Oliwa Rafał

Kompozyty epoksydowe do zastosowań w lotnictwie

Osuchowski Filip

Stosownie suplementów diety wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, a ich wskaźnik masy ciała

Pietrasz Anna

Usuwanie ditlenku siarki z gazów na katalizatorach opartych na nanorurkach węglowych

Pietrucha-Urbanik Katarzyna

Gwarancja w systemach zbiorowego zaopatrzania w wodę

Pitucha Grzegorz

Dynamika sezonowa zgrupowań gryzoni występujących na powierzchniach o odmiennej presji urbanizacyjnej, w centrum i na peryferiach miasta Rzeszowa

Przywara Mateusz

Wpływ wilgotności i składu biopaliw sypkich na ich właściwości mechaniczne i reologiczne

Pytlowany Tomasz

Probabilistyczne modele oddziaływań klimatycznych

Radkowski Grzegorz

Optymalizacja Procesu frezowania stopu tytanu na osnowie fazy gamma

Rawska Katarzyna

Umowy offsetowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa

Rębisz Beata

Model predykcji upadłościowej dla wybranych krajów europejskich przy użyciu wieloczynnikowej analizy dyskryminacyjnej

Romerowicz-Misielak Maria

Wpływ tlenku węgla na ekspresję genów gonadotropin (LH i FSH) i gonadoliberyny (GnRH) w strukturach centralnego układu nerwowego świniodzika w okresie lata i zimy

Sagan Jacek

Historia, stan i perspektywy hodowli daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii) w Polsce

Sidor Adam

Zmiany jakości wybranych gatunków grzybów jadalnych w zależności od warunków przechowywania

Sobkowiak Alicja

Strategiczne współdziałanie przedsiębiorstw w Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS w Rzeszowie

Sobolewski Bartłomiej

Modelowanie i analiza zazębienia przekładni stożkowych w środowisku CAD

Stącel Monika

Sposoby poprawy adhezji w połączeniach elastomerowo-plastomerowych

Stec Agnieszka

Optymalizacja innowacyjnych zbiorników w kanalizacji ogólnosprawnej

Stec-Rusiecka Jolanta

Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego

Stępień Agnieszka

Wpływ mikrobiologicznej i enzymatycznej degradacji na właściwości fizykochemiczne poliuretanów

Surowaniec Mirosław

Obliczeniowo-eksperymentalna metodyka regulacji i zabudowy silnika spalinowego celem zapewnienia normatywnej emisji hałasu maszyn roboczych samojezdnych

Szeląg Marek

Wpływ parametrów technicznych układu roboczego kutra na jakość farszu mięsnego

Szybicki Dariusz

Mechatroniczne projektowanie inspekcyjnego robota gąsienicowego

Śliwa-Martinez Katarzyna

Partnerstwo w rozwoju turystycznym gmin objętych ochroną przyrody

Warmińska Agata

Strategie rozwoju grup producentów rolnych w województwie podkarpackim

Wdowik Roman

Analiza szlifowania ceramiki korundowej i cyrkonowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym

Wojtowicz Hubert

Rozpoznawanie Obrazów Medycznych na przykładzie danych z CMUJ w Prokocimiu w oparciu o metody sztucznej inteligencji

Wójcik Joanna

Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w wyższych szkołach ekonomicznych

Żyła Gaweł

Eksperymentalne badanie reologicznych właściwości wybranych nanopłynów

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım