Stypendystki/Stypendyści 2010/11


Nazwisko Imię

Tytuł rozprawy doktorskiej

Bajor Krzysztof

Kapitał ludzki a zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002-2009

Baran Anna

Badania izotopowe wybranych wód polski południowo - wschodniej

Basista Izabela

Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomości

Bernaczek Jacek

Techniki szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wdrażania do produkcji elementów konstrukcji lotniczych

Błoniarz Paweł

Efekty katalityczne w procesach aktywacji tlenu cząsteczkowego i nadtlenku wodoru oraz ich wykorzystanie w utlenianiu substancji organicznych

Chmielarz Paweł

Badanie nad syntezą hydrofobowych kopolimerów poli (uretanowo-winylowych) przy wykorzystaniu metody polimeryzacji kontrolowanej

Chmielarz Urszula

Badania ekstrakcji sekwencji wybranych metali i ich mobilności w popiołach przemysłowych

Cyzio Karina

Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie produktów hydroksyalkilowania glicydolem niektórych związków azacyklicznych

Czarnecki Michał

Projekt i badania eksperymentalne turbinowego mikrosilnika odrzutowego

Dąbal Agata

Kształtowanie się właściwości fizykochemicznych wód jeziora antropogenicznego "Machów"

Dębska Bernardeta

Modyfikacja zapraw żywicznych glikolizatami pozyskiwanymi z materiałów odpadowych

Domiszewski Janusz

Ocena dobrostanu świń w czasie tuczu

Drwięga Maciej

Między społeczną organizacją i dezorganizacją w mieście średniej wielkości. Studium Sanoka

Dul Irena

Wpływ wysokotemperaturowych procesów próżniowych na warstwę wierzchnią i lutowność stopów Inconel 625 i 718

Duraczyński Maciej

Wykorzystanie energii wiatru a oszczędność paliw kopalnych

Dymek Marta

Kształtowanie plastyczne stopów magnezu w procesie kucia elementów konstrukcji lotniczych o złożonej geometrii

Dziubek Tomasz

Analiza współrzędnościowych systemów pomiarowych kół zębatych

Górka Małgorzata

Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich efektywność produkcyjno-ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego

Grzybowski Piotr

Heurystyczne prawa sterowania wspomagające pilotaż mikrosamolotów

Inglot Michał

Magnetyzacja indukowana domieszkami i generacja prądu spinowego w grafemie

Jaźwa Agnieszka

Studium nad zachowaniem się wybranych herbicydów w środowisku pól uprawnych

Kaczmarski Mateusz

Przyrodnicza ocena osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego

Kilar Magdalena

Zootechniczno-ekonomiczne uwarunkowania i efekty ekologicznej produkcji żywca wieprzowego

Konefał-Góral Jadwiga

Modyfikacja powierzchni tytanu przy użyciu metod plazmochemicznych (PECVD)

Konefał Kazimiera

Kształtowanie właściwości eksploatacyjnych trzpieni zaworowych ze stali austenistycznej X6CrNiMoTi 17-12-2 wybranymi metodami nagniatania

Kostkiewicz Marcin

Odległa ocena kliniczna, elektrokardiograficzna oraz jakość życia pacjentów leczonych implantacją kardiostymulatora. Obserwacja 1,5 - roczna w materiale Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Kozioł Wojciech

Analiza i synteza systemu przetwarzania sygnałów opisujących gesty i elementy subkodu mimicznego w zastosowaniu do komunikacji z osobami niesłyszącymi

Kusz Bożena

Jakość wieprzowych produktów regionalnych w zależności od systemu żywienia i utrzymania tuczników

Leniowski Konrad

Terytoria osobnicze, ornamenty barwne i głos jako płaszczyzny sygnalizacji jakości dzięcioła średniego Dendrocopos medius

Leń Przemysław

Sposób określenia pilności potrzeb scalenia i wymiany gruntów

Łubkowska Magdalena

Funkcjonalizowane oleje siloksanowe, synteza i zastosowanie

Łukasiewicz Beata

Oligoeterole z pierścieniami azacyklicznymi i atomami boru

Magdziak Marek

Metoda pomiaru powierzchni swobodnych na obrabiarce sterowanej numerycznie

Majchrowski Klaudiusz

Transport nośników ładunku w nanostrukturach zawierających studnie kwantowe o różnych kształtach

Markowska Olimpia

Analiza dokładności wykonania uzupełnień ubytków kostnych w procesie rekonstrukcji numerycznej i fizycznej

Masłoń Adam

Wspomaganie technologii osadu czynnego pylistym keramzytem w sekwencyjnym reaktorze porcjowym

Materna Grzegorz

Zatrudnienie kontraktowe stymulatorem wydajności pracy w służbie zdrowia (na przykładzie województwa podkarpackiego)

Murias Piotr

Żywice epoksydowe zawierające heteroatomy

Muszyńska Magdalena

Neuronowo-rozmyte systemy sterowania mobilnym robotem kołowym

Nizioł-Łukaszewska Zofia

Zawartość składników prozdrowotnych w wybranych odmianach buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L. var. conditiva) w czasie wzrostu, zbioru i przechowywania oraz ich zdolność do kumulacji metali ciężkich

Ostrowska-Kopeć Małgorzata

Układ IV - ty Dodatni (A1∏→X1∑+) w widmach molekuł izotopowych 12C16O, 13C16O i 14C16O - analiza wysokowzbudzonych poziomów v≥7 stanu A1∏

Ostyńska Paulina

Żywice epoksydowe modyfikowane silseskwioksanami

Oszust Mariusz

Zastosowanie grupowania szeregów czasowych do rozpoznawania wypowiedzi w języku migowym na podstawie sekwencji wizyjnych

Ożóg Mariusz

Polimery z pierścieniami melemu

Paszta Ewa

Rozwój systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach

Pawłowicz Anna

Wpływ odkształceń plastycznych na drgania swobodne i wymuszone rurek instalacji silnika lotniczego

Piętal Michał

"Nowe metody i narzędzia bioinformatyczne do analizy kontaktów wewnątrz- i międzycząsteczkowych w białkach, kwasach nukleinowych i ich kompleksach"

Pilek Beata

Analiza przydatności optoelektronicznych sygnałów pomiarowych płomienia do diagnostyki procesu spalania

Piróg-Mazur Monika

Pozyskiwanie i modelowanie wiedzy dla inteligentnego systemu wytwarzania

Pudło Piotr

Wybrane uwarunkowania efektywności wykonywania zadań w samokierujących zespołach zadaniowych o specjalizacji jednorodnej

Radochońska-Wasiewicz Elżbieta

Następstwa zastosowania programu wspierającego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa podkarpackiego

Reguła Tomasz

Modelowanie ruchu składników mieszaniny poomłotowej pszenicy orkiszowej w kanale pneumatycznym

Rogóż Joanna

Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik płci u człowieka

Skulimowska-Rzeźwicka Małgorzata

Funkcje obiektów zabytkowych w przestrzeni geograficzno-kulturowej w województwie podkarpackim

Sosnowy Paweł

Technologiczne podstawy wytwarzania oraz właściwości powłokowych barier cieplnych z wdrążonymi laserem otworami na wybranych elementach silnika lotniczego

Stadnicka-Futoma Agata

Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych wschodniej części Przedgórza Rzeszowskiego

Stec Sławomir

Uwarunkowania i ekonomiczne skutki stosowania systemów jakości w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego

Stopa Piotr

Zmiany stężeń pierwiastków śladowych w cieczy wodnistej oczu pacjentów ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi siatkówki

Szeląg Monika

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Środki europejskie i efektywność ich wykorzystania w regionie podkarpackim

Szyszka Jerzy

Efektywność energetyczna szczelinowej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej

Świętoń Tomasz

Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000

Tomaszek Tomasz

Problematyka i metody konserwacji architektury drewnianej Podkarpacia – na przykładzie cerkwi w Miękiszu Starym

Ujda-Dyńka Beata

Uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie branży rolno-spożywczej)

Warchoł Stanisław

Analiza nośności rolkowych przekładni tocznych dla wybranych zarysów powierzchni śrubowej

Wawro Marcin

Wysokoobrotowy układ napędowy małej mocy z dwufazowym silnikiem indukcyjnym oraz skalarną regulacją momentu i strumienia w funkcji składowej czynnej i biernej jego prądu

Weiss Janusz

Opracowanie metodyki identyfikacji parametrów lotu pocisków artyleryjskich na podstawie wyników badań poligonowych

Zaborniak Małgorzata

Identyfikacja geometrii kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej i systemów CAD

Zawadzki Marcin

Kształtowanie struktury oraz właściwości powłok żaroodpornych otrzymywanych na stopie niobu

Zimon Grzegorz

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw

Zych Anna

Wykorzystanie czynników innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (na przykładzie branży rolno-spożywczej)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım