Stypendystki/Stypendyści 2009/2010

 

Nazwisko Imię

Tytuł rozprawy doktorskiej

Adamska-Szatko Maja

Modelowanie matematyczne powierzchniowych zjawisk dynamicznych z zastosowaniem automatów komórkowych

Babiarz Robert

Sterowanie adaptacyjne procesem szlifowania wgłębnego wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej

Balawejder Monika

Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków

Bester Mariusz

Badanie domieszek chromu w CdTe metodą EPR

Brożyna Jacek

Wpływ rozrzutu parametrów konstrukcji skrzydła szybowca na jego graniczną wytrzymałość skrętną

Budzik Sylwia

Nanotechnologie ve výuce fyziky na SŠ (tłum.: Nanotechnologia w nauczaniu fizyki w średniej szkole)

Bylak Aneta

Bóbr europejski Castor fiber L. jako czynnik modyfikujący ekosystem potoku górskiego

Bytnar Janusz

Wybrane zagadnienia weryfikacji i walidacji symulacji komputerowych procesów rzeczywistych Metodą Dynamiki Molekularnej

Duma Paulina

Analiza poziomu akumulacji metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych w województwie podkarpackim

Gierlak Piotr

Neuronowe sterowanie ruchem manipulatora

Górka Anna

Połączenie procesów sorpcji i biodegradacji w usuwaniu zanieczyszczeń jonowych ze środowiska wodnego

Jagiełowicz Patrycja

Wyznaczanie śladu styku w przekładniach zębatych z tworzyw polimerowych

Jakubowski Mirosław

Parametry operacyjne i ekologiczne silnika wysokoprężnego zasilanego paliwem pochodzącym z opon

Jaźwa Małgorzata

Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zachodniej części Podgórza Rzeszowskiego

Jurek Michał

Identyfikacja uszkodzeń w strukturach kompozytowych z wykorzystaniem fal sprężystych

Karbarz Małgorzata

Markery molekularne odporności pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis)

Kozik Piotr

Prognozowanie zapotrzebowania części na remont główny silnika lotniczego

Kus-Liśkiewicz Małgorzata

Molekularne mechanizmy indukcji apoptozy przez czynnik transkrypcyjny HSF1

Magoń Grzegorz

Ocena postawy ciała i stanu funkcjonalnego chorych z kręgozmykiem lędźwiowym

Marchewka Michał

Magneto-spektroskopia podwójnych sprzężonych studni kwantowych

Miąsik Przemysław

Efektywność energetyczna szkieletowych przegród kolektorowo-akumulacyjnych

Myszka Aleksander

Ocena znaczenia wybranych zmian genetycznych w etiopatogenezie raków piersi i jajnika

Olechowski Marcin

Wpływ wilgotności na właściwości reologiczne materiałów sypkich

Oleniuch Iwona

Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej i ich uwarunkowania

Onyszko Arkadiusz

Wpływ warunków krystalizacji na doskonałość strukturalną elementów silników lotniczych z monokrystalicznych nadstopów niklu

Pawłowicz Bartosz

Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemu bezstykowej identyfikacji w warunkach dynamicznych zmian lokalizacji identyfikatorów

Piziak Bartosz

Turystyka na pograniczu polsko-słowackim - stan i perspektywy rozwoju

Płoch Dariusz

Rezonans magnetofononowy w podwójnych sprzężonych studniach kwantowych

Poręba Marek

Wysoko- i niskoaktywne procesy wytwarzania aluminidkowych warstw żaroodpornych na stopie Renè77 metodami CVD

Przewoźnik Dorota

Wpływ wybranych elementów zarządzania środowiskiem na jego jakość

Pyziak Leszek

Wpływ szumu kwantyzacji i szumu plamkowego na dokładność wyznaczania kontrastu pola interferencyjnego

Rabiej Ewelina

Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta w lecznictwie stacjonarnym

Różak Feliks

Kształtowanie i stabilizacja pola temperatury o strukturze mozaikowej w systemach grzejników grubowarstwowych

Rząsa Wojciech

Szacowanie efektywności aplikacji gridowych z zastosowaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego

Rzońca Dariusz

Metodyka specyfikacji i walidacji polowych protokołów komunikacyjnych z wykorzystaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego

Sadolewski Jan

Metodyka specyfikacji, weryfikacji i implementacji oprogramowania dla systemów sterowania

Sagan Piotr

Defekty objętościowe w roztworach stałych CdHgTe i CdCrTe. Badania dyfraktometryczne

Sitarz Robert

Modelowanie matematyczne przepływów wiedzy w procesach separacji

Skoczylas Mariusz

Uwarunkowania telekomunikacyjne interaktywnej nawigacji autonomicznych obiektów dynamicznych w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej z wykorzystaniem antykolizyjnego systemu radiowej identyfikacji

Sudoł-Pusz Joanna

Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji na przykładzie Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego ‘Dolina Lotnicza'

Surówka Agata

Konkurencyjność Polski Wschodniej - stan obecny i perspektywy zmian

Szuster Marcin

Generowanie i realizacja trajektorii mobilnego robota kołowego z zastosowaniem neuronowego programowania dynamicznego

Szydełko Łukasz

Controlling procesów w strategii przedsiębiorstwa

Tomaka Agnieszka

Mechanizm oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie województwa podkarpackiego

Tutak Jacek

Manipulator do rehabilitacji kończyny górnej

Walczak Małgorzata

Hiperrozgałęzione polimery kwasu 4,4-bis(4-hydroksyfenylo)pentanowego

Warchoł Artur

Integracja danych z naziemnego, lotniczego i mobilnego skaningu laserowego do budowy Numerycznego Modelu Terenu dla potrzeb tworzenia map zagrożenia powodziowego

Wojewoda Paweł

Metodyka doboru silnika spalinowego do wybranej konfiguracji napędu hybrydowego autobusu miejskiego

Zaguła Grzegorz

Wpływ pól magnetycznych i elektromagnetycznych na właściwości fizyczne i skład chemiczny wybranych owoców

Zimon Dominik

Uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w wybranych organizacjach handlowych

Żyłka Łukasz

Diagnostyka procesu szlifowania uzębień kół walcowych metodą emisji akustycznej

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım