Załącznik
do Uchwały Nr LII/1013/10
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 25 października 2010 r.
Regulamin programu stypendialnego w ramach projektu
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”i

 

 

  


 

 

Projekt realizowany przez
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 - 2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
1. Beneficjent systemowy – Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tj. departament bezpośrednio odpowiedzialny za realizację w trybie systemowym projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
2. Stypendysta – osobę, z którą zawarta została umowa o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
3. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe wnioskodawcy – między innymi udział w konferencjach i seminariach naukowych, udział w stażach naukowych,  publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, otrzymane granty badawcze.
4. Dyscyplina naukowa – dyscyplinę naukową, zgodną z RSI Województwa Podkarpackiego, która ma istotne znaczenie dla rozwoju jednego z sektorów gospodarki, określonych jako kluczowe dla województwa w RSI.  
5. Dziedzina nauki – dziedzinę nauki zgodną z RSI Województwa Podkarpackiego, która ma istotne znaczenie dla rozwoju jednego z sektorów gospodarki, określonych jako kluczowe dla województwa w RSI.
6. Ekspert – pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora  z dziedziny nauki, której dotyczą podejmowane przez wnioskodawcę badania lub dziedziny pokrewnej, nie będącego promotorem wnioskodawcy.
7. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
8. Instytucja Zarządzająca – Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.
9. Jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą prawo do nadawania stopnia naukowego doktora.
10. Komisja stypendialna – komisję powołaną przez Zarząd do oceny merytorycznej wniosku.
11. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
12. Podjęcie pracy – okres pracy nie krótszy niż okres  pobierania stypendium do którego nie wlicza się okresów: urlopów bezpłatnych, pobierania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i urlopu wychowawczego.
13. Projekt systemowy – projekt pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowany przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji;  
14. Promotor – osobę pełniącą funkcję promotora Wnioskodawcy, uprawnioną do potwierdzania jego postępów w pracy badawczej, potwierdzenia dorobku naukowego Wnioskodawcy, zatwierdzania harmonogramu prac badawczych i zatwierdzania sprawozdań składanych do beneficjenta systemowego.
15. Przedstawiciel beneficjenta systemowego – Zarząd Województwa Podkarpackiego lub Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego sprawującego nadzór nad pracą Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, który został wyznaczony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do pełnienia funkcji Przedstawiciela beneficjenta systemowego w projekcie systemowym.
15a. Przedstawiciel beneficjenta systemowego do oceny merytorycznej – osobę powołaną w skład Komisji stypendialnej, oceniającą, w jakim stopniu tematyka rozprawy doktorskiej uwzględnia cele i założenia RSI i przyczynia się do rozwoju strategicznych  obszarów województwa podkarpackiego.
16. Raport końcowy – sprawozdanie obejmujące cały okres wypłaty stypendium do obrony rozprawy doktorskiej składane przez stypendystę do beneficjenta systemowego w formie i w terminie określonym Umową oraz Regulaminem.
17. Regulamin – Regulamin programu stypendialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
18. Procedura – dokument określający procedurę wyboru Ekspertów, zasady oceny merytorycznej wniosków oraz zasady sporządzania list rankingowych i list wniosków odrzuconych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”
19. RSI – Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego 2005 – 2013 przyjętą uchwałą Nr XXXIII/369/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013 oraz Aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 przyjętą uchwałą Nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
20. Sprawozdanie – sprawozdanie roczne z realizacji prac badawczych w ramach projektu systemowego składane przez stypendystę do beneficjenta systemowego w formie i w terminie określonym Umową oraz Regulaminem.
21. Strona internetowa projektu – strona internetowa www.doktoranci.podkarpackie.pl  dotycząca projektu systemowego
22. Umowa – umowę o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego określającą prawa i obowiązki stron oraz warunki wypłaty przyznanego stypendium.
23. Wniosek – Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego.
24. Wnioskodawca – osobę składającą wniosek.
25. Zameldowanie – adres zameldowania stałego lub tymczasowego.
26. Zarząd – Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.


§ 2

1. Regulamin określa zasady aplikowania o przyznanie stypendium, przyznawania i wypłaty stypendium, kontroli stypendystów w zakresie realizacji  zapisów umowy oraz wywiązywania się z obowiązków informacji i promocji w związku z otrzymanym stypendium.
2. Stypendium współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego.
3. Celem głównym  projektu systemowego jest wspieranie pracy naukowej stypendystów, której wyniki przyczynią się bezpośrednio do rozwoju jednego z sektorów gospodarki, określonych w RSI jako kluczowe dla województwa podkarpackiego i w § 3 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu.
4. Celem szczegółowym projektu systemowego jest umożliwienie rozwoju kadrze naukowo – badawczej z terenu województwa podkarpackiego w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych zgodnych z RSI, których prace badawcze mogą przyczynić się do rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez wsparcie stypendialne.
5. Realizacja projektu systemowego obejmuje lata 2009 – 2013.
6. Zarząd Województwa Podkarpackiego określi w drodze uchwał:
1) wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych wpisujących się w sektory gospodarki zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego, tj. uznane za szczególnie istotne dla rozwoju regionu,
2) terminy naboru, miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie stypendium,
3) kryteria i sposób wyboru osób ubiegających się o pełnienie funkcji Eksperta, procedurę oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium oraz zasady sporządzania list rankingowych i list wniosków odrzuconych   w ramach  projektu,
4) formularz wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami,
5) formularz karty oceny formalnej wniosku,
6) formularz sprawozdania rocznego i raportu końcowego,
7) wzór umowy o przekazywanie stypendium.


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

§ 3

1. O stypendium w ramach projektu może ubiegać się doktorant, który spełnia niżej wymienione warunki:
   1) otworzył przewód doktorski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w instytucji naukowej posiadającej prawo do nadawania stopnia naukowego doktora, lub realizuje doktorat poza granicami Polski w instytucjach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
   1a) realizuje doktorat  poza granicami Polski w instytucjach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego równoważnego z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora, o ile umowa międzynarodowa tak stanowi,
2) realizuje pracę doktorską, której wyniki mogą przyczynić się do rozwoju jednego z niżej wymienionych sektorów gospodarki, określonych jako kluczowe dla rozwoju województwa podkarpackiego w RSI:
   a) przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),
   b) rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,
   c) usługi informatyczne i turystyczne, w tym ekorustyka, agroturystyka i turystyka zdrowotna
   d) przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,
   e) przemysł mineralny,
   f) przemysł naftowy,
   g) przemysł szklarski,
   h) przemysł hutniczo-metalurgiczny,
   i) przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
   j) przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
   k) przemysł naturalnych leków roślinnych oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,
   l) przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,
   m) przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych,
   n) przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.,
   o) usług pochodzących z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą mogły mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia,
3) prowadzi innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą w sposób praktyczny zostać zastosowane i wdrożone na terenie województwa podkarpackiego,
4) w chwili składania wniosku, posiada zameldowanie na terenie województwa podkarpackiego, przy czym zameldowanie na pobyt tymczasowy nie może być krótsze niż okres wywiązania się Wnioskodawcy z obowiązków wynikających z Regulaminu,
5) zobowiąże się do obrony rozprawy doktorskiej nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 lub zobowiąże się do obrony rozprawy doktorskiej nie później niż w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w roku akademickim 2012/2013,
6) zobowiąże się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium,
7) nie korzysta z więcej niż jednej formy wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, która przeznaczona jest na realizację rozprawy doktorskiej i badań naukowych,
8) nie pobiera innego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Niespełnienie któregoś z warunków wymienionych w ust. 1 powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej wniosków i nieujęcie wniosku na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym.


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

§ 4


1. Warunkiem ubiegania się doktoranta o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku wraz z załącznikami, które stanowią:
   1) kserokopia dokumentu poświadczającego otwarcie przewodu doktorskiego,
   2) kserokopia dowodu osobistego,
   3) poświadczenie zameldowania – dotyczy wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają zameldowanie tymczasowe
   4) oświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych1,
   5) oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych2
   6) zaświadczenie o zatrudnieniu,
   7) pisemne zobowiązanie się do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 lub pisemne zobowiązanie się do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w roku akademickim 2012/2013,
   8) pisemne zobowiązanie się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium,
   9) kserokopie dokumentów potwierdzających wykazany we wniosku dorobek naukowy
   10) list intencyjny o chęci podjęcia współpracy z wnioskodawcą lub oświadczenie o nawiązaniu współpracy lub oświadczenie o wykorzystywaniu lub wdrażaniu wyników pracy Wnioskodawcy wydane przez przedsiębiorstwo/instytucję prowadzącą działalność na terenie województwa podkarpackiego w zakresie prowadzonych przez niego badań naukowych.
2. Nabór wniosków o przyznanie stypendium na dany rok akademicki rozpoczyna się w dniu określonym przez Zarząd w uchwale w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków i kończy się w momencie wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie projektu na dany rok akademicki, jednak nie później niż 31 marca roku następującego po roku w którym rozpoczął się nabór, z zastrzeżeniem, że nabór na rok akademicki 2012/2013 kończy się nie później niż 31 maja 2013 r. i  ust.4.
3. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostanie w wybranych mediach regionalnych oraz na stronie internetowej projektu.
4. W przypadku wyczerpania środków zaplanowanych na wypłatę stypendium przed 31 marca roku następującego po roku, w którym rozpoczął się nabór, a w przypadku naboru wniosków na rok akademicki 2012/2013 przed 31 maja 2013 roku, decyzję o dniu zamknięcia naboru wniosków podejmuje Przedstawiciel beneficjenta systemowego. Informacja o dniu zamknięcia naboru wniosków podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.
5. Wniosek wraz z załącznikami składa się w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w jednym pliku, na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna musi mieć postać zeskanowanej papierowej (podpisanej) wersji wniosku. Plik elektroniczny należy zapisać w formacie PDF.
6. Zgodność ze stanem faktycznym i prawnym kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2) i 9) Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem.
7. Każda zmiana w zakresie danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium oraz załącznikach musi być zgłoszona do beneficjenta systemowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.
8. Wniosek należy dostarczyć do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o  naborze wniosków osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie określonym przez Zarząd w ogłoszeniu o naborze wniosków pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Wszystkie dokumenty dostarczane przez Wnioskodawcę muszą być wypełnione w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9), których tłumaczenia, lub streszczenia w języku polskim może dokonać Wnioskodawca.
10. W przypadku zamknięcia naboru wniosków z przyczyn określonych w ust. 4 wniosek złożony po dniu podania do wiadomości publicznej informacji o zamknięciu naboru, pozostawia się bez rozpatrzenia.


OCENA WNIOSKÓW

§ 5

1. Ocena wniosków obejmuje:
   1) ocenę formalną - dokonywaną przez pracowników beneficjenta systemowego pod kątem poprawności i kompletności wniosku, sukcesywnie w miarę ich spływania,
   2) ocenę merytoryczną – dokonywaną przez Komisję stypendialną, w skład której wchodzi 2 Przedstawicieli beneficjenta systemowego do oceny merytorycznej oraz 2 Ekspertów. Przedstawiciele beneficjenta systemowego do oceny merytorycznej oceniają wniosek według I kryterium oceny, natomiast  Eksperci  oceniają wniosek według kryteriów II - VI, na podstawie kart oceny merytorycznej. Ocena ta dokonywana jest po zakończeniu każdego drugiego miesiąca naboru, z zastrzeżeniem, że pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostanie przynajmniej 5 wniosków.
2. Przy ocenie formalnej wniosków pracownicy beneficjenta systemowego posługują się kartą oceny formalnej. Karta jest podpisywana przez pracownika przeprowadzającego ocenę oraz przez pracownika weryfikującego ocenę. Na etapie oceny formalnej istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawy  wniosku przez Wnioskodawcę. Uzupełnienie to, dokonywane jest na wezwanie beneficjenta systemowego. Niezłożenie przez Wnioskodawcę uzupełnienia/ poprawy wniosku, w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Jeżeli wniosek wymaga uzupełnień/poprawy, oceniany jest dwukrotnie. Pierwsza ocena formalna obejmuje ocenę wniosku przed uzupełnieniem/poprawą braków formalnych, natomiast druga ocena formalna obejmuje ocenę wniosku po jego uzupełnieniu/poprawie przez Wnioskodawcę. Na formularzu karty oceny formalnej dokonuje się I i II oceny. Za termin dokonania uzupełnienia/poprawy wniosku uznaje się datę jego wpływu do miejsca wskazanego przez beneficjenta systemowego.
3. Po dokonaniu oceny formalnej wniosków karty oceny przekazywane są Przedstawicielowi beneficjenta systemowego, który podejmuje decyzję w sprawie ujęcia wniosku na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym bądź o odrzuceniu wniosku.  
4. Listy wniosków: pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych są zatwierdzane przez Przedstawiciela beneficjenta systemowego raz na dwa miesiące.
5. O decyzji, o której mowa w ust. 3 Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia list, o których mowa w ust. 4.
5a. Wnioskodawca ma prawo wnieść do Przedstawiciela beneficjenta systemowego pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem od decyzji podjętej w sprawie ujęcia jego wniosku na liście wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych.
5b. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5a Wnioskodawca składa w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej.
5c. W przypadku złożenia odwołania Przedstawiciel beneficjenta systemowego kieruje wniosek o przyznanie stypendium do ponownej oceny formalnej wyznaczając inny skład pracowników do dokonania tej oceny.
5d. W przypadku, gdy Przedstawiciel beneficjenta systemowego w wyniku rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5a podejmie decyzję o ponownym odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych, odwołanie nie przysługuje.
6. Do oceny merytorycznej kierowane są jedynie te wnioski, które zostały ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym.
7. Ocena merytoryczna dokonywana jest według następujących kryteriów:
   1) I. Tematyka rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem, w jakim stopniu uwzględnia ona założenia RSI i przyczynia się do rozwoju strategicznych obszarów województwa podkarpackiego – maksymalnie  25 punktów, z tego:
   I.1. Tematyka rozprawy doktorskiej (zakres badań naukowych): 0 – 10 punktów,
   I.2. Wpływ rozprawy doktorskiej na gospodarkę regionu:  0 – 15 punktówz zastrzeżeniem, że wniosek który uzyska 0 punktów w kryterium I.1. nie podlega dalszej ocenie,
   2) II. Innowacyjność badań naukowych oraz możliwość ich praktycznego zastosowania na terenie województwa podkarpackiego (uzasadnienie Wnioskodawcy) - maksymalnie 20 punktów, z tego:
    - stopień innowacyjności rozprawy doktorskiej: 0 – 10 punktów,
    - możliwość praktycznego zastosowania wyników rozprawy doktorskiej (badań naukowych): 0 – 5 punktów,
    - zaświadczenia i opinie o innowacyjności zagadnienia objętego rozprawą doktorską (badaniami naukowymi): 0 – 5 punktów,
   3) III. Nawiązanie lub dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwami/ instytucjami, których profil działalności wpisuje się w RSI (przedsiębiorstwa/ instytucje działające na terenie województwa podkarpackiego) - maksymalnie 25 punktów,
   4) IV. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe - maksymalnie 20 punktów, z tego:
   IV.1. Aktywny udział wnioskodawcy w konferencjach lub seminariach naukowych (prelekcja, wykład, wystąpienie, plakat, poster) w ostatnich 3 latach: 0 – 3 punktów,
   IV.2. Udział w stażach naukowych trwających jeden miesiąc i dłużej w ostatnich  3 latach: 0 – 3 punktów,
   IV.3. Publikacje naukowe wnioskodawcy: 0 – 10 punktów,
   IV.4. Udział wnioskodawcy w projektach badawczych oraz dotychczas otrzymane granty badawcze: 0 – 4 punktów,
   5) V. Planowany harmonogram prac badawczych - maksymalnie 5 punktów,
   6) VI. Innowacyjność rozprawy doktorskiej oraz możliwość jej praktycznego zastosowania na terenie województwa podkarpackiego ( opinia promotora) - maksymalnie 5 punktów.
8. Z oceny, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
9. Komisja stypendialna powoływana jest przez Zarząd.
10. W skład komisji, o której mowa w ust. 9 wchodzi:
   1) 2 Przedstawicieli beneficjenta systemowego do oceny merytorycznej,  jako Przewodniczący komisji oraz jego Zastępca,
   2) 2 Ekspertów jako członkowie komisji.
11. Listy: rankingowe i wniosków odrzuconych sporządzają pracownicy beneficjenta systemowego.
12. Minimalny próg punktowy gwarantujący umieszczenie wniosku na liście rankingowej wynosi 50 punktów.
13. Umieszczenie wniosku na liście rankingowej nie gwarantuje przyznania stypendium. Stypendia przyznawane będą do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie projektu na dany rok budżetowy.
14. Na liście wniosków odrzuconych ujmowane są wnioski, które nie uzyskały z oceny merytorycznej minimalnego progu punktowego gwarantującego umieszczenie wniosku na liście rankingowej oraz wnioski, które w kryterium I.1 tj. Tematyka rozprawy doktorskiej (zakres badań naukowych) uzyskały 0 pkt.
15. Zatwierdzenia list, o których mowa w ust. 11 dokonuje Zarząd w terminie 7 dni roboczych od dnia ich sporządzenia.
16. Listy, o których mowa w ust. 11 dostępne będą w siedzibie beneficjenta systemowego oraz na stronie internetowej projektu.
17. Wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyniku rozpatrzenia ich wniosków w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia list, o których mowa w ust. 11.
18. Wnioski o przyznanie stypendium złożone do beneficjenta systemowego nie podlegają zwrotowi do Wnioskodawców.


UMOWA I WYPŁATA STYPENDIUM

§ 6


1. Umowy o przekazywanie stypendium są podpisywane z Wnioskodawcami, których wnioski znalazły się na liście rankingowej na pozycjach gwarantujących przyznanie stypendium.
2. Umowę w imieniu beneficjenta systemowego podpisuje Marszałek Województwa Podkarpackiego i Członek Zarządu nadzorujący Departament Edukacji, Nauki i Sportu.
3. Umowa będzie podpisywana w siedzibie beneficjenta systemowego w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez  Zarząd listy rankingowej.
4. Stypendium może zostać przyznane na okres od jednego roku do trzech lat akademickich z zastrzeżeniem ust. 5 i 10.
5. Okres wypłaty stypendium może być krótszy niż pełne lata akademickie jeżeli:
   a) przewód doktorski został wszczęty w trakcie roku akademickiego, w którym składany jest wniosek,
   b) planowany termin obrony rozprawy doktorskiej przypada przed miesiącem wrześniem roku następnego.
6. Okres wypłaty stypendium ustalony przez komisję zależy w szczególności od:
   1) zakresu oraz planowanego przez wnioskodawcę harmonogramu prac badawczych,
   2) wnioskowanego przez wnioskodawcę okresu wypłaty stypendium, który musi być adekwatny do harmonogramu prac badawczych,
   3) oceny Ekspertów w V kryterium merytorycznym,
   4) zachowania terminu o którym mowa w ust. 5 i 10,
   5) dostępności środków.
7. Jeden rok akademicki obejmuje okres od miesiąca października do miesiąca września roku następnego.
8. Stypendium jest przyznawane od pierwszego miesiąca roku akademickiego, w którym składany jest wniosek lub od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie przewodu doktorskiego, jeżeli otwarcie nastąpiło w trakcie roku akademickiego, na który składany jest wniosek.
9. Okres wypłaty stypendium określi  umowa.
10. Okres wypłaty stypendium nie może wykraczać poza datę 30 września 2013 r.
11. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
   1) utrata prawa do pobierania stypendium przez stypendystę,
   2) rezygnacja wnioskodawcy z podpisania umowy o przekazywanie stypendium,
   3) rezygnacja stypendysty z pobierania stypendium,  
   4) zaistnienie innej okoliczności powodującej możliwość przyznania stypendium kolejnej osobie,umowa o przekazywanie stypendium jest podpisywana z wnioskodawcą, którego wniosek  znajduje się na liście rankingowej na pierwszej (kolejnej) pozycji która nie gwarantowała przyznania stypendium, pod warunkiem spełniania przez niego w dalszym ciągu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
12. Stypendium wypłacane będzie transzami, po dwie transze w każdym roku akademickim.
13. Terminy oraz kwoty wypłat określi umowa.
14. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 400,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 14a.
14a. Miesięczna wysokość stypendium  przyznawanego w roku akademickim 2012/2013 wynosi:
   1) w przypadku niekorzystania z innych środków publicznych na realizację rozprawy doktorskiej i badań naukowych, tj. innego stypendium o podobnym charakterze, finansowanego z innych źródeł niż EFS  - 3 400,00 zł;
   2) w przypadku otrzymywania równolegle innego stypendium o podobnym charakterze, finansowanego z innych źródeł publicznych – stypendium stanowi wsparcie o charakterze dodatkowym w odniesieniu do pobieranego stypendium ze środków publicznych i w ramach projektu będzie wypłacane na zasadzie  dopełnienia do kwoty 3 400,00 zł.

15. Stypendium nie podlega rozliczeniu przed beneficjentem systemowym.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I EWALUACJA

§ 7

1. Wnioskodawca, któremu zostało przyznane stypendium ma obowiązek sporządzania i składania sprawozdań rocznych i raportu końcowego.
2. Sprawozdanie roczne obejmuje jeden rok akademicki. Raport końcowy obejmuje okres od miesiąca przyznania stypendium do miesiąca, w którym stypendysta przystąpił do obrony rozprawy doktorskiej.
3. Sprawozdania i raport, o których mowa w ust. 1 będą obejmować w szczególności:
   1) informacje dotyczące realizacji przez stypendystę wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium prac badawczych, informacje o poczynionych przez stypendystę postępach w pracy badawczej w okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie,
   2) informacje o publikacjach naukowych stypendysty,
   3) informacje o nawiązanej współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego lub plany nawiązania takiej współpracy.
3. Sprawozdania i raport, o których mowa w ust. 1, musi zatwierdzić promotor.
4. Weryfikacji sprawozdań rocznych dokonują pracownicy beneficjenta systemowego w zakresie zgodności informacji zawartych w sprawozdaniach i wniosku o przyznanie stypendium.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności w złożonych sprawozdaniach w stosunku do założonego we wniosku harmonogramu prac badawczych pracownik weryfikujący sprawozdanie przedkłada przedstawicielowi beneficjenta systemowego informację o stwierdzonych niezgodnościach.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 Przedstawiciel beneficjenta systemowego może żądać od Stypendysty dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych niezgodności.
7. W przypadku nieudzielenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Przedstawiciel beneficjenta systemowego wzywa Stypendystę do osobistego stawienia się w siedzibie beneficjenta systemowego celem wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w sprawozdaniu i wniosku o przyznanie stypendium.
8. Zatwierdzenia zweryfikowanych sprawozdań dokonuje Przedstawiciel beneficjenta systemowego.
9. Po zatwierdzeniu sprawozdań Przedstawiciel beneficjenta systemowego podejmuje decyzje dotyczące dalszej wypłaty stypendium oraz utrzymanie okresu, na jaki stypendium zostało przyznane.
10. W przypadku rażących rozbieżności pomiędzy wnioskiem o przyznanie stypendium a sprawozdaniem, zwłaszcza w kwestii terminowej realizacji zadań zaplanowanych w harmonogramie realizacji prac badawczych, Przedstawiciel beneficjenta systemowego może odmówić zatwierdzenia sprawozdania.
11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 Przedstawiciel beneficjenta systemowego przedkłada Zarządowi propozycję skrócenia okresu wypłaty stypendium lub rozwiązania umowy i żądania zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości do dnia zwrotu.
12. Raport końcowy oprócz informacji, o których mowa w ust. 3 dodatkowo zawiera informacje o realizacji i efektach pracy naukowo – badawczej oraz informacje nt. zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego. Do raportu końcowego stypendysta dołącza pisemne potwierdzenie osoby uprawnionej o uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
13. W przypadku, gdy na dzień złożenia raportu końcowego upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6) Stypendysta załącza do raportu końcowego również zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie województwa podkarpackiego.
14. Do procedury weryfikacji raportu końcowego mają zastosowanie przepisy ust. 4 – 8.
15. Terminy składania sprawozdań rocznych określa się na 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresów sprawozdawczych.
16. Termin złożenia raportu końcowego określa się na 21 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej.
17. Niedotrzymanie przez stypendystę terminu określonego przez beneficjenta systemowego w ust. 15 może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium.
18. Wypłata stypendium może zostać wznowiona po złożeniu sprawozdania z wyjaśnieniem zwłoki w terminie 5 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 15
19. Niezłożenie sprawozdań lub raportu końcowego po dwukrotnym wezwaniu przez beneficjenta systemowego skutkuje rozwiązaniem umowy oraz obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości do dnia zwrotu.

KONTROLA

§ 8

1. Beneficjent systemowy zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przez Stypendystę rozprawy doktorskiej i prowadzonych badań naukowych w innej formie niż wynika to z § 7 poprzez wezwanie go do złożenia informacji lub wyjaśnień w tym zakresie.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może obejmować cały lub część okresu wypłaty stypendium a także okres, o którym mowa w § 1 pkt. 12
3. Każdy przypadek niezgodności stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, załącznikach oraz sprawozdaniach będzie rozpatrywany indywidualnie i skutkować może wstrzymaniem lub obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości do dnia zwrotu.
4. Beneficjent systemowy może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku utrudniania przez Stypendystę kontroli, o której mowa w ust. 1.
5. Stypendysta jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z udziałem w projekcie do dnia 31 grudnia 2016 r.
6. Beneficjent systemowy może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, informując o tym Stypendystę na piśmie przed upływem tego terminu.
7. Beneficjent systemowy dopuszcza zmianę zakresu prac badawczych (zgodną z RSI) w stosunku do prac założonych we wniosku o przyznanie stypendium.
8. Propozycja zmiany o której mowa w ust. 7, przed zgłoszeniem do beneficjenta systemowego, musi być zaopiniowana przez promotora, a jej wprowadzenie wymaga zgody Przedstawiciela beneficjenta systemowego.
9. Realizacja prac badawczych niezgodnie z planowanym harmonogramem prac badawczych  bez wiedzy i zgody Przedstawiciela beneficjenta systemowego może skutkować pozbawieniem prawa do stypendium, obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium oraz rozwiązaniem umowy.
10. Niewywiązanie się z obowiązku obrony rozprawy doktorskiej w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 5) może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium, z zastrzeżeniem ust. 10a i 10b.
10a. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent systemowy może wyrazić zgodę na jednokrotne wydłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Wydłużenie terminu może nastąpić na pisemny wniosek stypendysty złożony przed upływem terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5). Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
10b. Termin o którym mowa w ust. 10a. jest ostateczny, a jego niedotrzymanie skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.
11. Niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 6) będzie skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.
12. W przypadku powstania obowiązku zwrotu stypendium, zwrot następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia stwierdzenia nieprawidłowości do dnia zwrotu.


INFORMACJA I PROMOCJA

§ 9

1. Beneficjent systemowy w ramach realizowanego projektu utworzy stronę internetową w całości poświęconą projektowi oraz uczestnikom projektu.
2. Za część techniczną strony o której mowa w ust. 1 odpowiada beneficjent systemowy.
3. Stypendysta upoważni pracownika beneficjenta systemowego odpowiedzialnego za administrowanie stroną do umieszczania na niej informacji dotyczących realizowanych prac badawczych i rozprawy doktorskiej.
4. Stypendysta zobowiązuje się do przesyłania drogą elektroniczną informacji o których mowa w ust. 3 w określonym przez beneficjenta systemowego terminie.
5. Za treść informacji, o których mowa w ust. 3 odpowiada Stypendysta.
6. Stypendysta zobowiązuje się zakupione w ramach przyznanego stypendium przedmioty opatrzyć informacją „Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz oznaczyć logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i flagą Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Stypendysta zobowiązuje się stosować wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie, o którym mowa w ust. 6


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Regulamin oraz jego zmiany udostępnia się do wglądu w siedzibie beneficjenta systemowego – Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów a także na stronie internetowej projektu.
2. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana Stypendyście w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Stypendysta zobowiązany jest złożyć oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu.
4. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z  odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia złożenia oświadczenia o odmowie akceptacji zmian Regulaminu do dnia zwrotu.


§ 11

1. Każdy z wnioskodawców poprzez złożenie wniosku o przyznanie stypendium akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego i krajowego.1Wypełnia wnioskodawca, który na dzień złożenia wniosku korzysta z innych form wsparcia pochodzącego ze środków publicznych
2Wypełnia wnioskodawca, który na dzień złożenia wniosku nie korzysta z innych form wsparcia pochodzącego ze środków publicznych


[i] Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami:

-   Nr VI/64/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r.

-   Nr VIII/115/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.

-   Nr XIV/221/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2011 r.

-   Nr XXVI/476/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2012 r.

-   Nr XXVIII/501/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

      - Nr XXX/580/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r.

 
 
 
 
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım