Podsumowanie konferencji w ramach projektu

17 grudnia 2010 roku w Sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja promująca projekt pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów".

Konferencja poświęcona została zagadnieniom związanym z realizacją projektu. Przedstawione zostały podstawowe założenia projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" oraz wnioski z pierwszego roku realizacji projektu. Celem konferencji była również promocja projektu oraz przekazanie informacji o naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu w roku akademickim 2010/2011.
W konferencji udział wzięli: dr hab. inż. Jan Burek - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak - Współautor Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Andrzej Rybka - Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza", Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przedstawiciele podkarpackich szkół wyższych, Stypendyści projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów", doktoranci zainteresowani udziałem w projekcie, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konferencję otworzyła Pani Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego powitaniem wszystkich uczestników.

 

Kilka słów wstępu nt. projektu przedstawił również Pan dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRz - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Niezmiernie ważne informacje w zakresie powiązania tematyki rozprawy doktorskiej z podstawowymi celami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przekazał Pan prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak - Współautor Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w prezentacji na temat celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 oraz powiązań tematyki rozpraw doktorskich w kontekście założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013.

 

Cenne informacje dla przyszłych Wnioskodawców przedstawił również Pan Andrzej Rybka - Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza" w swojej prezentacji nt. współpracy sfery nauki i biznesu jako źródło innowacji przedsiębiorstw na przykładzie Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza".

Po przerwie kawowej głos zabrał Pan Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W swojej prezentacji omówił wsparcie transferu wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W programie konferencji przewidziano również wystąpienie trzech uczestników projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów", którzy zaprezentowali swoje rozprawy doktorskie i realizowane prace badawcze. Jako pierwsza, rozprawę doktorską na temat: „Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków" zaprezentowała Pani Monika Balawejder - doktorantka Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, następnie Pan Jacek Tutak - doktorant Politechniki Rzeszowskiej przedstawił rozprawę doktorską nt. „Manipulator do rehabilitacji kończyny górnej" oraz prowadzone badania naukowe.

 

Prezentacje rozpraw doktorskich uczestników projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zakończyła Pani Maja Adamska-Szatko - doktorantka Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie przedstawiając realizowaną rozprawę doktorską nt. Modelowanie matematyczne powierzchniowych zjawisk dynamicznych z zastosowaniem automatów komórkowych.

Ostatnia część konferencji poświęcona została założeniom projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" oraz zagadnieniom wynikającym z umowy o przekazywanie stypendium.
Pani Katarzyna Kuczmenda - Kierownik Oddziału nauki w Departamencie Edukacji i Kultury przedstawiła ogólne informacje o projekcie, zapisy Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu obowiązującego od roku akademickiego 2010/2011, etapy i zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium. Dokonała również podsumowania pierwszego roku realizacji projektu.

 

Pani Barbara Gąska - Koordynator projektu omówiła prawa i obowiązki Stypendysty wynikające z umowy o przekazywanie stypendium zawartej w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów".

Konferencję zakończyła debata nt. projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" z udziałem uczestników konferencji.

  

Mamy nadzieję, że informacje przekazane podczas konferencji będą przydatne dla wszystkich uczestników, zwłaszcza tych, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów".

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım