STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW W RAMACH PROJEKTU
PN. „PODKARPACKI FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW"


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Departament Edukacji, Nauki i Sportu realizuje projekt mający na celu wsparcie stypendialne dla doktorantów, którzy posiadają otwarty przewód doktorski, a ich dysertacje i badania naukowe będą sprzyjać rozwojowi jednego z sektorów gospodarki kluczowych dla rozwoju województwa podkarpackiego, określonych w Regionalnej Strategii Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

CEL PROJEKTU
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami. Projekt ma służyć wzmocnieniu konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego regionu. Cele szczegółowe projektu to:
  • rozwój regionalnych kadr naukowych,
  • wzrost liczby innowacji w regionie,
  • wzrost powiązań pomiędzy sferami nauki a regionalnymi przedsiębiorcami.

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU
O stypendium w ramach projektu może ubiegać się doktorant, który spełnia niżej wymienione warunki:
  1) otworzył przewód doktorski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w instytucji naukowej posiadającej prawo do nadawania stopnia naukowego doktora, lub realizuje doktorat poza granicami Polski w instytucjach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
  1a) realizuje doktorat  poza granicami Polski w instytucjach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego równoważnego z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora, o ile umowa międzynarodowa tak stanowi,
  2) realizuje pracę doktorską, której wyniki mogą przyczynić się do rozwoju jednego z niżej wymienionych sektorów gospodarki, określonych jako kluczowe dla rozwoju województwa podkarpackiego w RSI:
   a) przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),
   b) rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,
   c) usługi informatyczne i turystyczne, w tym ekoturystyka, agroturystyka i turystyka zdrowotna
   d) przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,
   e) przemysł mineralny,
   f) przemysł naftowy,
   g) przemysł szklarski,
   h) przemysł hutniczo-metalurgiczny,
   i) przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
   j) przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
   k) przemysł naturalnych leków roślinnych oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,
   l) przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,
   m) przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych,
   n) przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.,
   o) usług pochodzących z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą mogły mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia,
  3) prowadzi innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą w sposób praktyczny zostać zastosowane i wdrożone na terenie województwa podkarpackiego,
  4) w chwili składania wniosku, posiada zameldowanie na terenie województwa podkarpackiego, przy czym zameldowanie na pobyt tymczasowy nie może być krótsze niż okres wywiązania się Wnioskodawcy z obowiązków wynikających z Regulaminu,
  5) zobowiąże się do obrony rozprawy doktorskiej nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 lub zobowiąże się do obrony rozprawy doktorskiej nie później niż w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w roku akademickim 2012/2013,
  6) zobowiąże się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium,
  7) nie korzysta z więcej niż jednej formy wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, która przeznaczona jest na realizację rozprawy doktorskiej i badań naukowych,
  8) nie pobiera innego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM:
Warunkiem ubiegania się doktoranta o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku, na formularzu określonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wraz z załącznikami, które stanowią:
  1) kserokopia dokumentu poświadczającego otwarcie przewodu doktorskiego,
  2) kserokopia dowodu osobistego,
  3) poświadczenie zameldowania – dotyczy wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają zameldowanie tymczasowe,
  4) oświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych (oświadczenie dołączają wnioskodawcy, którzy korzystają z innych form wsparcia pochodzącego  ze środków publicznych),
  5) oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych (dołączają wnioskodawcy, którzy nie korzystają z innych form wsparcia pochodzącego  ze środków publicznych),
  6) zaświadczenie o zatrudnieniu,
  7) pisemne zobowiązanie się do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium – (wnioskodawcy ubiegający się o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) lub pisemne zobowiązanie się do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium – (wnioskodawcy ubiegający się o stypendium w roku akademickim 2012/2013),
  8) pisemne zobowiązanie się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium,
  9) kserokopie dokumentów potwierdzających wykazany we wniosku dorobek naukowy,
  10) list intencyjny o chęci podjęcia współpracy z wnioskodawcą lub oświadczenie o nawiązaniu współpracy lub oświadczenie o wykorzystywaniu lub wdrażaniu wyników pracy Wnioskodawcy wydane przez przedsiębiorstwo/instytucję prowadzącą działalność na terenie województwa podkarpackiego w zakresie prowadzonych przez niego badań naukowych.

ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Ocena wniosków złożonych w latach 2010/2011 oraz 2011/2012 obejmowała:
  1) ocenę formalną - dokonywaną przez pracowników beneficjenta systemowego pod kątem poprawności i kompletności wniosku, sukcesywnie w miarę ich spływania,
  2) ocenę merytoryczną - dokonywaną przez wyznaczonych Ekspertów na podstawie karty oceny merytorycznej, po zakończeniu każdego drugiego miesiąca naboru, z zastrzeżeniem, że pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostanie przynajmniej 5 wniosków.
  3) ocenę końcową - dokonywaną przez komisję stałą na posiedzeniach, które odbędą się po zakończeniu oceny merytorycznej.
Ocena wniosków w roku akademickim 2012/2013 obejmuje:
  1) ocenę formalną - dokonywaną przez pracowników beneficjenta systemowego pod kątem poprawności i kompletności wniosku, sukcesywnie w miarę ich spływania,
  2) ocenę merytoryczną – dokonywaną przez Komisję stypendialną, w skład której wchodzi 2 Przedstawicieli beneficjenta systemowego do oceny merytorycznej oraz 2 Ekspertów. Przedstawiciele beneficjenta systemowego do oceny merytorycznej oceniają wniosek według I kryterium oceny, natomiast  Eksperci  oceniają wniosek według kryteriów II - VI, na podstawie kart oceny merytorycznej. Ocena ta dokonywana jest po zakończeniu każdego drugiego miesiąca naboru, z zastrzeżeniem, że pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostanie przynajmniej 5 wniosków.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków złożonych w latach 2010/2011 oraz 2011/2012:
  I. Tematyka rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem, w jakim stopniu uwzględnia ona założenia RSI i przyczynia się do rozwoju strategicznych obszarów województwa podkarpackiego - maksymalnie 15 punktów,
  II. Innowacyjność badań naukowych oraz możliwość ich praktycznego zastosowania na terenie województwa podkarpackiego (uzasadnienie Wnioskodawcy) - maksymalnie 20 punktów,
  III. Nawiązanie lub dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwami/ instytucjami, których profil działalności wpisuje się w RSI (przedsiębiorstwa/ instytucje działające na terenie województwa podkarpackiego) - maksymalnie 25 punktów,
  IV. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe - maksymalnie 20 punktów,
  V. Planowany harmonogram prac badawczych - maksymalnie 5 punktów,
  VI. Innowacyjność rozprawy doktorskiej oraz możliwość jej praktycznego zastosowania na terenie województwa podkarpackiego ( opinia promotora) - maksymalnie 5 punktów.

Wniosek mógł uzyskać z oceny merytorycznej maksymalnie 90 punktów. Komisja stała, dokonująca końcowej oceny wniosku, mogła przyznać dodatkowe 10 punktów w kryterium “Wpływ rozprawy doktorskiej na gospodarkę regionu”. Dodatkowe punkty mogły być doliczone do punktacji uzyskanej z oceny merytorycznej.

W roku akademickim 2012/2013 wniosek o przyznanie stypendium może uzyskać w I kryterium oceny:  Tematyka rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem, w jakim stopniu uwzględnia ona założenia RSI i przyczynia się do rozwoju strategicznych obszarów województwa podkarpackiego, maksymalnie 25 punktów, natomiast punktacja w  kryteriach II – VI nie ulega zmianie, tym samym z oceny merytorycznej wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Stypendium mogło zostać przyznane na okres od 1 roku do 3 lat akademickich, przy czym w naborze wniosków prowadzonym na rok akademicki 2011/2012 doktoranci mogli ubiegać się o maksymalnie dwuletni okres wypłaty stypendium, natomiast w naborze wniosków prowadzonym na rok akademicki 2012/2013 wyłącznie na okres jednego roku akademickiego. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 400,- zł  miesięcznie, przy czym  podczas naboru prowadzonego w roku akademickim 2012/2013, stosuje się „zasadę dopełniania”, tzn. w przypadku otrzymywania równolegle innego stypendium o podobnym charakterze, finansowanego z innych źródeł publicznych – stypendium stanowi wsparcie o charakterze dodatkowym w odniesieniu do pobieranego stypendium ze środków publicznych i w ramach projektu będzie wypłacane na zasadzie  dopełnienia do kwoty 3 400,00 zł. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu przez wnioskodawcę i beneficjenta systemowego umowy o przekazywanie stypendium.
Zasady aplikowania o przyznanie stypendium, przyznawania i wypłaty stypendium, kontroli stypendystów w zakresie realizacji zapisów umowy oraz wywiązywania się z obowiązków informacji i promocji w związku z otrzymanym stypendium określa Regulamin programu stypendialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów".

KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 747 63 04, 17 747 63 07, 17 747 68 49
pok. 239 L i 239 B
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım