Łukasz Kwaśny

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

Analiza zjawisk osuwiskowych w lasach z wykorzystaniem technologii geomatycznych

Prowadzone badania w ramach prac nad doktoratem „Analiza zjawisk osuwiskowych w lasach z wykorzystaniem technologii geomatycznych” realizowane na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jednoznacznie wskazują, iż problem osuwisk w lasach podkarpackich występuje i w dużym stopniu wpływa na prowadzenie szeroko rozumianej gospodarki leśnej na terenach górskich i podgórskich.
Pod pojęciem osuwisk leśnych rozumiane są obszary pokryte roślinnością drzewiastą, na których stwierdzono powierzchniowe ruchy masowe, generujące zarówno specyficzne formy rzeźby terenu jak i mierzalne symptomy w ekosystemie leśnym.
Podejście do problemu osuwisk wymaga integracji wiedzy pochodzącej z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny.

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych, zakres prowadzonych badań naukowych, poczynione postępy.

W ramach zakresu badań do pozyskania informacji na temat osuwisk leśnych wykorzystano następujące technologie geomatyczne:
1. Bezpośrednie pomiary metodami geodezyjnymi – w pracach wstępnych wykorzystywano do przedstawienie wewnętrznego zróżnicowania geomorfologicznego osuwiska (prowadzono na wybranych osuwiskach zlokalizowanych z Nadleśnictwie Bircza, Dynów, Strzyżów). Charakterystyczne elementy geomorfologiczne (skarpa, progi, zagłębienie itp.) zostały zainwentaryzowane w terenie i jako punkty o znanych współrzędnych i posłużyły do wygenerowania modelu 3D.
2. Bezpośrednie pomiary metodami geodezyjnymi – posłużyły do założenia monitoringowych powierzchni badawczych (Nadleśnictwo Strzyżów)
3. Inwentaryzacja terenowa/GPS - przeprowadzono w latach 2010, 2011, 2012. W terenie wykorzystano przenośne urządzenie Trimble – Nomad z wbudowanym odbiornikiem GPS i zainstalowaną aplikacją ArcPAD m.in. służącą do pozyskiwania danych z pomiarów GPS w terenie jak i ich mobilne wykorzystanie. Inwentaryzowano lokalizację osuwisk i dla wybranych wewnątrz osuwiskowe elementy geomorfologiczne. W pracach terenowych wykorzystano warstwy leśnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brzozów, Strzyżów, Dynów: warstwę wydzieleń drzewostanowych i warstwę dróg. Zinwentaryzowane w terenie osuwiska i świadczące o ich występowaniu elementy geomorfologiczne zostały wzbogacone o dokumentacje fotograficzną.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej.

Korzyści rzeczywiste

1. Zwiększenie świadomości ludzi w aspekcie występowania zjawisk osuwiskowych w rejonie województwa podkarpackiego, w tym również w lasach.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących tereny podatne na wystąpienie zjawisk osuwiskowych, oraz zwiększenie bezpieczeństwa prac w lasach na terenach podatnych na wystąpienie ruchów masowych ziemi.
3. Wdrożenie biogeotechniczych możliwości zwiększenia stabilności stoków i skarp poprzez odpowiedni dobór drzew leśnych i prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, szczególnie ważnych w okolicach przebiegu sieci drogowej i kolejowej
4. Poznanie mechanizmu powstawania masowych ruchów ziemi na obszarach leśnych, określenie stopnia stabilności drzewostanów i zweryfikowanie, w jakich warunkach las pełni funkcje glebochronne

Korzyści potencjalne

1. Zwiększenie wydajności systemów wspomagania decyzji w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i trafności oceny przeprowadzane w sztabach kryzysowych działających w rejonie województwa podkarpackiego
2. Zastosowane opracowanych w ramach doktoratu metod analizy analityczno-matematycznej danych do przewidywania zagrożenia powodziowego w województwie podkarpackim
3. Bezpieczne lokalizowanie nowych inwestycji inżynieryjnych (drogi, kolej, mosty) w terenie, w sposób minimalizujący wystąpienie potencjalnych strat z tytułu wystąpienia zjawisk osuwiskowych.

4. Dorobek naukowy doktoranta (od momentu przystąpienia do udziału w projekcie)

Dwie publikacje w przygotowaniu

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz efekty tej współpracy

W ramach badań naukowych nawiązano stałą współpracę z wybranymi nadleśnictwami zlokalizowanymi na terenie województwa podkarpackiego w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwem Strzyżów i Nadleśnictwem Bircza (Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”). Wymienione Nadleśnictwa umożliwiły prowadzenie badań terenowych na ich obszarze i udostępniły szereg informacji o lasach zawartych w warstwach informatycznych Leśnej Mapy Numerycznej.
Ponadto nawiązano trwałą współpracę z firmą geologiczną posiadającą uprawnienia Ministra Środowiska w zakresie geologii-inżynierskiej oraz hydrogeologii, zajmującą się kompleksową obsługą przedsiębiorstw, instytucji oraz indywidualnych inwestorów w zakresie badań podłoża gruntowego, hydrogeologii i ochrony środowiska. Dotychczasowa współpraca zaowocowała wdrożeniem częściowych wyników pracy doktorskiej i stanowi podstawę do dalszej współpracy. Współpraca z firmą geologiczną pozwoliła mi na szczegółowe zapoznanie się z geotechnicznymi aspektami prowadzenie badań geologicznych i możliwościami ich łączenia z danymi o lasach i łączne ich wykorzystanie w analizie stabilności stoków.

6. Obrona rozprawy doktorskiej

Autor: Łukasz Kwaśny

Kalendarz

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statystyka

Dzisiaj0
Wczoraj5
Tydzień35
Ogółem231327

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım